நெனப்புத்தான் -1

கலைஞன் ஒரு சமூகத்திற்கு என்று படைக்கும்போதும் அதன் ரசிகர்கள் அதை தனியொருவனுக்குச் சொல்லப்பட்டதாகவே கருதுவார்கள். இதை “Broadcasting” என்று கலைஞன் நினைத்தாலும், அது “Private & Direct” என்றுதான் ரசிகன் எடுத்துக்கொள்வான். எனவேதான் தன்வயமான கருத்துக்களை உருவாக்கிக்கொள்கிறான். இது ஒரு சுயமைய சிந்தனையின் விளைவே. அவனே அது மற்றவருக்கும் சென்று சேருகிறது என்பதை உணர்ந்தால் ஒரு பொதுத்தன்மையை உருவாக்கிக்கொள்வான். அந்த பொதுத்தன்மையே அவனை புறவயமான சிந்தனையை நோக்கி இட்டுச்செல்லும். இத்தகைய பொதுத்தன்மையை புறவயமாக உருவாக்கிக்கொள்ள இயலும் ஒரு ரசிகன், தன்னுடைய சுயத்தின் தன்னுணர்வோடு இருந்தாலும் அவனது புறவயமான அனுகுமுறையால் மற்றவர்களின் இருப்பையும் அங்கீகரிக்கிறான். கலையை தன்வயமாகவே நோக்கும் ஒரு ரசிகன் சுயநலமானவனாகவே இருப்பான் என்று தோன்றுகிறது. இதுவே ஒரு கலைஞன் மற்றவர்களின் ரசனைக்காக படைக்கும்போது சுயநலமானவனாகவும், தன் சுயரசனைக்காக படைக்கும்போது சுயநலமற்றவனாகவும் இருப்பான் என்று தோன்றுகிறது.

Advertisements

About ராமச்சந்த்ர சர்மா
A Music Buff

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: